Friday, 25 January 2008

HEAD OVER HEELS


Head over heel x3
Uuuuuuuh! Wap

hey mukoma
Pandakangokuona
Ndakabva ndaziva kuti paita chemistry
It was love
At first sight
Unobvuma here
Kuti pane chemistry
Oh! ho x2 ndinobvuma

CHORUS
I've fallen
Head over heels
I've fallen
Head over heels x2
I've fallen
Head over heels
I've fallen
Fallen fallen for you

Kana ndigere
Pfungwa dzangu

Dzinenge dzichifunga
Iwe, neni, tirivariri
Tigere pasi pemuti
Kamhepo kachifefetera
Shiri dzedenga, dzichitiimbira
Oh! oh x2
I've fallen

CHORUS

Hey mukoma
I've signed your name
Across my heart
Pose pandinokuona
ndinonzwa manyukunyuku
Muchipfuva changu ini x2
Chimiro chako, Izwi rako nestep yako
Oh! ho x2
Watora moyo wangu iwe
Zvachose
Wakaita senyenyedzi
Inopenya
Zuvarakacheka nyika
Oh! ho x2
I've fallen

CHORUS

No comments yet